Tag Archives: วิทยุสื่อสาร

หน้าที่ของคลื่นวิทยุสื่อสารที่แพร่กระจายออกจากสายอากาศ

firsttelecom-co-th

คลื่นวิทยุสื่อสารที่แพร่กระจายออกจากสายอากาศนั้น จะมีการแพร่กระจายออกไปทุกทิศทางคลื่นวิทยุเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเดินทางไปด้วยความเร็วเท่ากับแสง แต่สัญญาณที่เครื่องรับจะรับได้ก็อ่อนลง ๆ ไปเรื่อยๆ ระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ เครื่องส่งวิทยุสื่อสารจะนำสัญญาณข่าวสารได้แก่ เสียง ภาพ ข้อมูล ซึ่งเป็นสัญญาณความถี่ต่ำไปทำการผสมกับสัญญาณพาห์ความถี่สูงที่ได้จากวงจรออสซิลเลเตอร์ จากนั้นจะป้อนเข้าสู่วงจรขยายกำลังความถี่วิทยุเพื่อส่งผ่านสายส่งไปยังสายอากาศของเครื่องส่ง เพื่อทำหน้าที่แพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านช่องทางการสื่อสาร ซึ่งได้แก่อากาศหรือชั้นบรรยากาศออกไปยังเครื่องรับวิทยุสื่อสาร

ทางด้านเครื่องรับวิทยุสายอากาศรับจะทำหน้าที่รับสัญญาณความถี่วิทยุจากอากาศป้อนเข้าสู่วงจรจูนด์ความถี่โดยจะทำการเลือกรับความถี่เพียงความถี่เดียวเท่านั้นเข้ามาตามความต้องการของผู้ฟัง และทำการแยกสัญญาณข่าวสารออกจากความถี่คลื่นพาห์โดยวงจรดีมอดูเลเตอร์ กลับคืนมาก่อนที่จะส่งสัญญาณข่าวสารไปยังอุปกรณ์เอาต์พุต ได้แก่ หลอดภาพโทรทัศน์ ลำโพง เป็นต้น หลักการของเครื่องส่งวิทยุสื่อสารเป็นการนำเอาสัญญาณข่าวสารจากสถานีส่งไปยังสถานีรับ ดังนั้นการทำงานของเครื่องส่งวิทยุจะเป็นการนำเอาสัญญาณเสียงทางด้านแหล่งกำเนิดเสียงผ่านกระบวนการผสมสัญญาณคลื่นพาหะ ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่าการมอดูเลชั่น แล้วผ่านการขยายสัญญาณความถี่วิทยุสื่อสารให้มีระดับแรงขึ้น ก่อนส่งต่อไปยังสายอากาศซึ่งจะแพร่กระจายคลื่นวิทยุออกไปในอากาศในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า http://www.firsttelecom.co.th/